Mulighederne er mange med EMPORIO®

EMPORIO® indkøbssystemet er en alsidig platform, der finder god anvendelse uanset industri og virksomhedstype. Nedenfor har vi ud fra vores erfaringer beskrevet en række anvendelsesmuligheder for EMPORIO®, som kan give nye kunder inspiration til deres egen effektivisering og digitaliseringsrejse på indkøbsområdet.

Projekter

Projekter

EMPORIO® er et oplagt værktøj til at understøtte både store og mindre projektindkøb.

Ved større projekter, fx anlægsprojekter, hvor der ofte er udarbejdet et indkøbsgrundlag i form af en eller flere projektstyklister, der er prisforhandlet med udvalgte leverandører, så understøtter EMPORIO®’s upload-funktion, at hele styklisten indlæses automatisk i indkøbssystemet. Derefter kan styklisten eksekveres som fuldt detaljerede indkøbsordre i et eller flere tempi. På denne måde sikres, at alle varer følger den korrekte indkøbsproces – fra indkøbsordrer til betalinger.

Ved mindre projekter, og sideløbende som supplement til større projekter, vil der oftest være et stort antal indkøb af diverse varer og komponenter, herunder forbrugsvarer, der vanskeligt kan forudses i begyndelsen. Med EMPORIO®’s varekataloger, og især punchout-funktionen, kan der etableres adgang til mange leverandører med omfattende varekataloger, som projektindkøberne kan anvende, alt imens EMPORIO® sikrer fuld compliance og anvendelse af forhandlede priser.

Eksempel:

Højteknologisk virksomhed, der leverer større og mindre serviceprojekter på store procesanlæg i hele verden. Hvert serviceprojekt eller serviceopgave er mere eller mindre unik, og kræver indkøb af mange råvarer og komponenter, der indkøbes projektspecifikt.

Serviceydelser

Serviceydelser

Indkøb af serviceydelser opfattes ofte som vanskeligt at understøtte i en styret indkøbsproces. Det er det ikke. Vi har flere kunder, der anvender EMPORIO til indkøb af serviceydelser.

EMPORIO® understøtter indkøb af serviceydelser på tekstordre, som kan tilpasses til serviceindkøbet – uanset om serviceydelsen relaterer sig til et fastpristilbud eller en leverance, der betales efter enhed såsom timer, meter (fx gravearbejde) eller antal (fx antal komponenter monteret).

Varemodtagelse af serviceydelsen sker også i EMPORIO®, idet bestilleren eller en anden varemodtager kan modtage den leverede ydelse fuldt eller i delleverancer; fx kan der varemodtages i milepæle eller efter leveret antal af timer eller anden enhed, som ydelsen er købt i. Ved at foretage indkøb af serviceydelser i EMPORIO® sikres fuld compliance og at indkøbsprocessen følges, herunder også, at fakturabetaling kan ske automatisk.

Produktion

Produktion

Fuldt eller delvist automatiserede produktionslinjer vil oftest være understøttet af MRP (Materials Requirements Planning) i økonomisystemet eller via andre produktionssystemer.

EMPORIO® kan være relevant til supplerende indkøb af råvarer, komponenter og forbrugsvarer, som ikke er understøttet af virksomhedens MRP-opsætning.

Særligt ved ordrebaseret produktion, produktion af produkter med høj grad af “customisation”, batchproduktion eller anden form for produktion, kan indkøbsbehovet være vanskeligt at forudsige. Det kan også kræve forudgående dialog med leverandører fra ordre til ordre. Her kan EMPORIO® indkøbssystemet bliver et stærkt værktøj, som sikrer 100% compliance i ordreflowet.

Endelig er der indkøb af emballage til emballering af færdigprodukter, som er et område, hvor EMPORIO® også benyttes i dag.

Serviceproduktion

Serviceproduktion

Virksomheder, der leverer fysisk serviceproduktion (ikke “professional services”), vil typisk have mange ansatte, der dagligt leverer serviceproduktion fordelt på mange lokationer. Det kan være services som rengøring, facility management, pleje og meget andet. Fælles for disse services er, at der ofte følger et større indkøb med for at kunne levere serviceproduktionen. For de nævnte eksempler af services kan dette være varer som rengøringsmidler, forbrugsvarer, kemikalier, bygningsartikler, og plejeartikler mv.

En servicevirksomhed vil ofte forsøge at samle indkøbsvolumen på få leverandører, men der kan i mange kundekontrakter være krav om anvendelse af mærkevarer fra bestemte producenter. Servicevirksomheden skal derfor kunne håndtere en bred vifte af varer – både ift. indgåelse og implementering af indkøbsaftaler, og også ift. at sikre, at den decentrale organisation er i stand til at anvende de rigtige varer de rigtige steder og i det hele taget anvende de indgåede indkøbsaftaler.

Eksempel:

Servicekoncern med serviceproduktion på mange lokationer. Med EMPORIO® styres nemt, at der handles ind hos de rigtige leverandører og på de rigtige varesortimenter ift. en given kundekontrakt. Ansatte kan både via computer og mobile enheder nemt benytte EMPORIO® til at bestille de påkrævede varer til serviceproduktionen, herunder vælge præcis, hvor varerne skal leveres på den givne lokation.

Det er brugervenligt for alle parter, og bagved holder EMPORIO® styr på, at indkøbspolitik og -proces efterleves, og at alle fordelene høstes. Serviceledere kan desuden oprette tidsstyrede bestillinger (genforsyninger af forud-definerede varer) på tværs af flere lokationer, hvor det er hensigtsmæssigt.

Kontrol med kritisk led i forsyningskæden

Kontrol med kritisk led i forsyningskæden

Med EMPORIO® kan du tage fuld styring af et kritisk led af din forsyningskæde, fx ved at stille centrale varekategorier, hvor din virksomhed har kontrol med hovedaftalerne, til rådighed for underleverandører via EMPORIO®.

Eksempel:

Møbelvirksomhed, hvor møbelbetræk (fabrics) er en kritisk kategori, som udgør 40% af indkøbsvolumen, og derfor sources af virksomheden selv, men bruges af underleverandørerne i deres produktion af møbler for virksomheden. Underleverandørerne skal altså benytte virksomhedens indkøbsaftaler, men det er vanskeligt at styre med fuld transparens og at holde setup’et opdateret.

Her kan EMPORIO® anvendes ved at uploade varerne (fabrics) som varekataloger i EMPORIO®, og så give underleverandørerne adgang til EMPORIO og til at bestille fabrics den vej igennem. På denne måde har virksomheden fuld kontrol med, at det er de korrekte varer der anvendes, herunder priser og leveringsbetingelser for hver underleverandør.

Ydermere giver EMPORIO® virksomheden fuld transparens i de løbende bestillinger, hvilket er værdifuld viden ift. forecasting mv.

MADPRODUKTION, KANTINEDRIFT OG RESTAURANT

MADPRODUKTION, KANTINEDRIFT OG RESTAURANT

Et særligt eksempel på serviceproduktion er storkøkkener, hvor der produceres mad “on location” i kantiner i virksomheder og andre steder, eller centralt på produktionsenheder, hvorefter maden bringes ud og anrettes lokalt hos aftageren, eller leveres færdigindpakket til enkeltkunder.

Fælles for storkøkkenerne er, at kokke og køkkenpersonale stiller store krav til brugervenlighed ift. at finde, bestille og modtage råvarer hurtigt og sikkert. Hver dag – typisk om eftermiddagen – bestilles alle råvarer til næste dags madproduktion. EMPORIO® bruges i dag af flere storkøkkener, og kravene herfra har været med til at udvikle og fine-tune nogle af funktionaliteterne.

Et andet væsentligt punkt ved madproduktion er bæredygtigt indkøb både ift. klimaaftryk og økologi. Lige netop indenfor fødevareområdet leverer de fleste leverandører klimaaftryksdata.

Vores kunder bruger aktivt EMPORIO®’s bæredygtighedsfunktioner ift. målstyring på klimaaftryk og også for at sikre, at der leveres de økologimål, som er aftalt i de forskellige kundekontrakter. Ved hver bestilling viser EMPORIO® visuelt, hvordan varerne i den givne bestilling ligger ift. mål for klimaaftryk og økologi, og også hvordan bestillingen påvirker det samlede klimaaftryk og økologiniveau set i forhold til forskellige opdelinger (kundekontrakt, lokation, virksomhed mv.).

Vedligehold

Vedligehold

EMPORIO® er oplagt som indkøbssystem indenfor vedligehold, uanset om det vedrører MRO indkøb (Maintenance, Repair & Operations) til egne produktionsaktiver eller om det vedrører levering af vedligehold til kunder.

Både ved forebyggende, afhjælpende og oprettende vedligehold er der behov for et stærkt værktøj, der giver overblik over, og nem adgang til, de mange forskellige varer, og samtidigt sikrer anvendelse af indkøbsaftaler og compliance med indkøbsprocessen.

Eksempel:

Stor energivirksomhed, der leverer O&M (Operations & Maintenance) på mangeårige kontrakter for en lang række kraftværker i Europa. Nogle reserverdele er ens, mens mange andre ikke er. Virksomheden er derfor afhængig af hurtigt at kunne identificere og indkøbe reservedele til et givent kraftværk ud fra en stor leverandørbase.

Med EMPORIO®’s punchout-funktion er der knyttet forbindelse til alle relevante leverandører, som stiller deres omfattende varekataloger til rådighed via EMPORIO®, til de forhandlede priser.

Endvidere understøtter EMPORIO® aftræk fra et antal interne lagre, hvor kritiske reservedele opbevares forskellige centrale steder.

Aftræk fra internt lager

Aftræk fra internt lager

For alle de nævnte anvendelsområder på denne side gælder det, at der i tilknytning kan anvendes et eller flere interne lagre. Det kan være for at sikre leveringsevnen (fx ved projekter og produktion) eller for at have hurtig tilgængelighed til kritiske reservedele eller “long lead time items” (fx ved vedligehold).

EMPORIO® giver mulighed for at oprette interne lagre og at brugere kan aftrække (“indkøbe”) fra et internt lager, når der er behov for dette.

Eksempel:

Rederi med færgedrift i Danmark og udland, der opretholder interne lagre med kritiske reservedele i alle de havne, som færgerne tilløber. I forbindelse med færgedriften kan der opstå behov for en reservedel, som så bestilles fra færgen under sejladsen, til klargøring og afhentning på lagret i den havn, som færgen er på vej til.

Ved fremsøgning af reservedelen i EMPORIO®, vil EMPORIO® vise at reservedelen er på lager, men også, hvor den kan købes ved leverandøren. EMPORIO viser relevante data for reservedelen, herunder teknisk tegning, datablad mv.

Indirekte varer

Indirekte varer

Indirekte varer som IT-udstyr, kontorartikler, og inventar er generelt set ukritiske i en produktions- og leverancemæssig sammenhæng, og indkøbsmæssigt kan de derfor have mindre bevågenhed. Det er derfor også de indirekte indkøbskategorier, som er vanskelige for indkøbsfunktionen og virksomheden at “få greb om”. Området er derfor oplagt at understøtte med elektronisk indkøb og varekataloger.

Med EMPORIO® bliver det nemt for indkøbsfunktionen at samle indkøbsvolumen på få leverandører, forhandle et relevant varesortiment på fordelagtige indkøbsaftaler, og derefter stille dem til rådighed for hele organisationen.

De ansatte kan tilgå EMPORIO® som en almindelig webshop, og bestille de varer, der er behov for. Den digitaliserede indkøbsproces og indkøbsreglerne opsat i EMPORIO® sørger for, at indkøbspolitikken efterleves.